2016 оны 2-р сарын өглөг, авлагын мэдээ

 

Excel форматаар татах
PDF форматаар татах
2016 оны  2-р сарын өглөг, авлагын мэдээ
Байгууллагын нэр : Сэтгэмж цогцолбор сургууль Мэдээ гаргасан он.сар.өдөр  2016.03.01
ҮЗҮҮЛЭЛТ Эхний үлдэгдэл Хасах : Тухайн сард Нэмэх : Тухайн сард Нийт дүн Үүнээс : 31-60 өдөр 61-120 өдөр 121 хоногоос дээш
НИЙТ АВЛАГА 713,724.00 713,724.00 0.00 0.00 0.00
НИЙТ ӨГЛӨГ      27,194,060.00 51,580,086.00 46,805,594.00 22,419,568.00 22,419,568.00
Үүнээс : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Ажиллагсдад олгох цалин 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Нийгмийн даатгалын шимтгэл 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Эрүүл мэндийн хураамж 7,226,083.00 17,551,691.00 13,685,386.00 3,359,778.00 3,359,778.00
        ХХОАТ өглөг 4,609,144.00 15,439,682.00 10,830,538.00 0.00 0.00
        Гэрэл цахилгаан 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Түлш халаалт 13,210,620.00 11,976,900.00 14,823,270.00 16,056,990.00 16,056,990.00
        Тээвэр, шатахуун 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Шуудан холбоо 11,413.00 11,413.00 0.00 0.00 0.00
        Цэвэр, бохир ус 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Үдийн цай 2,136,800.00 6,600,400.00 7,466,400.00 3,002,800.00 3,002,800.00
        ҮЭ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Урсгал засвар 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Байгууллагад өгөх өглөг 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Хүмүүст өгөх өглөг 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ерөнхий менежер ………………….…..……….. /О.Мөнхзаяа/     
Ерөнхий нягтлан бодогч ……..……………. /П.Дэлгэрсуурь/
Posted in Шилэн данс.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *