2014 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

 
Excel форматаар татах
PDF форматаар татах 
Улсын тайлан маягт ТГ-4  

2014 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Байгууллагын нэр : Сэтгэмж цогцолбор сургууль Мэдээ гаргасан он.сар.өдөр  2015.01.07
МӨР ҮЗҮҮЛЭЛТ ӨССӨН ДҮН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
01 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2015 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл    
02 Үүнээс : банкны харилцах дансны үлдэгдэл    
03 Авлагын эхний үлдэгдэл    
04 Өглөгийн эхний үлдэгдэл    
05 I. ОРЛОГЫН ДҮН     1,241,008,400.00     1,239,128,583.00
06    Төсвийн санхүүжилт     1,237,008,400.00     1,236,951,926.00
07    Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт    
08    Төсвийн хуваарилагдаагүй зардал    
09    Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос            4,000,000.00            2,176,657.00
10    Туслах үйл ажиллагааны орлогоос            4,000,000.00            2,176,657.00
11    Бусад орлого    
12 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН     1,241,008,400.00     1,239,128,583.00
13 А. Урсгал зардлын дүн     1,241,008,400.00     1,239,128,583.00
14 1. Бараа үйлчилгээний зардал        951,726,200.00        962,736,366.00
15    1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил        855,551,400.00        865,475,741.00
16          Үндсэн цалин        785,439,000.00        796,476,339.00
17          Гэрээт ажлын цалин            7,452,400.00            7,452,400.00
18          Үр дүнгийн урамшуулал          62,660,000.00          61,547,002.00
19 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл          96,174,800.00          97,260,625.00
20       Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл          82,329,756.00          83,415,581.00
21        Байгууллага төлөх ЭМД-ын шимтгэл          13,845,044.00          13,845,044.00
22 1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал        289,282,200.00        276,392,217.00
23       Бичиг хэрэг            7,426,000.00            6,682,800.00
24       Гэрэл цахилгаан          10,134,000.00            8,261,146.00
25       Түлш халаалт        115,142,700.00        115,621,691.00
26       Тээвэр шатахуун               352,000.00               500,000.00
27       Шуудан холбоо            2,402,600.00               817,321.00
28       Цэвэр бохир ус            7,154,200.00            7,489,153.00
29       Дотоод албан томилолт               232,000.00  
30       Гадаад томилолт (Арга хэмжээ)    
31       Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх            7,918,800.00            7,124,989.00
32       Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл            3,030,600.00            1,972,000.00
33       Хоол хүнс          68,925,000.00          67,309,200.00
34       Эм            1,049,600.00               367,000.00
35       Урсгал засвар            6,353,700.00            6,342,000.00
36       Байрны түрээсийн хөлс    
37       Бусад зардал    
38       ТӨА Үйлчилгээний зардал    
39       Ном, хэвлэл худалдан авах               981,500.00  
40       Эд хогшил худалдан авах    
41       Багаж хэрэгсэл    
42       Тавилга    
43       Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл    
44       Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс            6,443,500.00            4,491,200.00
45       Биеийн тамир, уралдаан тэмцээн               744,200.00               725,000.00
46       Сургалт, семинарын зардал    
47       Төвлөрүүлэн шилжүүлэг    
48 2. Татаас ба урсгал шилжүүлэг    
49 2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг    
50       Оюутны тэтгэлэг    
51       Нэг удаагийн тэтгэвэр          45,572,300.00          45,572,132.00
52       Ажил олгогчоос олгох тэтгэвэр, тэтгэмж    
53       Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж    
54       Шагнал урамшил               998,500.00               946,000.00
55 2.2 Төлбөр хураамж            3,421,000.00            2,028,385.00
56       Татвар төлбөр хураамж            3,421,000.00            2,028,385.00
57       Суваг ашигласны төлбөр            1,000,000.00               142,200.00
58 2.3 Гадаад шилжүүлэг    
59       Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар    
60 Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ    
61 Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт    
62 Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт    
63 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2015 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл    
64 Үүнээс : банкны харилцах дансны үлдэгдэл    
65 Авлагын эцсийн үлдэгдэл    
66 Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    
67 III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                          1.00                          1.00
68 Ажиллагсад бүгд                      100.00                      100.00
69 Удирдах ажилтан                          6.00                          6.00
70 Гүйцэтгэх ажилтан                        75.00                        75.00
71 Үйлчлэх ажилтан                        19.00                        19.00
72 Гэрээт ажилтан    
Ерөнхий менежер ………………….…..……….. /О.Мөнхзаяа/ Хянаж хүлээн авсан мэргэжилтэн
Ерөнхий нягтлан бодогч ……..……………. /П.Дэлгэрсуурь/ ............................
2015.01.07   2015.01.07
Posted in Шилэн данс.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *