2014 оны үдийн цай, туслах үйл ажиллагааны төсвийн зарцуулалт

 
Баянгол дүүргийн Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн
үдийн цай, хүүхдийн хоолны төсвийн зарцуулалт /2014 он/
 

Үзүүлэлт

Дүн

Хүүхэд өдөр

Төлөвлөгөө

68925,0

Гүйцэтгэл

67309,2

Хувь

97,6%

Нийт зарцуулалт  /мян.төг/

67309,2

Нэг хүүхдэд ноогдох зардал /өдөрт төгрөгөөр/

600

Хүүхэд өдрийн дундаж

4320

 

Туслах үйл ажиллагааны орлогын зарцуулалт /2014 он/

Гүйлгээний утга

Орлого

Зарлага

1

Түрээсийн орлого

2176,6

 

2

Засварын зардалд

 

2176,6

       
 

Дүн

2176,6

2176,6

Posted in Шилэн данс.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *