Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр

 
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн гарын авлага

 

 

Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа

 

 

Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгаа

 

 

Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

 

 

Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа - Иргэний боловсрол /9-р анги/
 

 

Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа - Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа /8-р анги/

 

 

Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа - Амьдрах чадварт суралцах үйл ажиллагаа /6-р анги/

 

 

Сайн хичээл - Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа. /Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль 2015-2016/

 

 

Сайн хичээл - Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа. /40-р сургууль 2015-2016/