Хүн – Байгаль

 

Газар зүйн багш Х.Дэлгэртүвшин

 
Биеийн тулгуур эрхтэн

 

Илтгэл - Хүн-Байгалийн хичээлээр сурагчдын идэвх, оролцоог нэмэгдүүлэх нь

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *