Мэдээллийн технологи

 

Мэдээллийн технологийн багш Б.Мөнх-Оргил

 
Илтгэл - Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь