Математик

 

Математикийн багш Б.Оюунгэрэл

 
Арга зүйн туршлага

 

Цахим хичээл - Тооны хуваагдах шинж

 

Илтгэл - Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь

Сантиметрийг метр рүү шилжүүлэх

Эзлэхүүнийг олох

Эзлэхүүнийг нэгж кубын тусламжтайгаар хэмжих

Гэртээ харихад зарцуулсан хугацаа

Гэр ба сургуулийн хоорондох зай

Метрийн системийн зайнуудыг эрэмбэлэх

Минутыг бутархай цагт шилжүүлэх

Тэгш өнцөгт призм буюу хайрцагны эзлэхүүн

Бид эзлэхүүнийг хэрхэн хэмждэг вэ?

Шулуун дээрх цэгүүдийн утгыг харуулах

Периметр өгсөн үед бусад хэмжээсийг олох

Хүндийн хэмжих нэгжүүдтэй холбоотой хэрэглээний бодлогууд

Тэнцүү гурвалжнуудын баталгааны жишээ

Талбайнуудыг харьцуулсан жишээ

Эзлэхүүний нэгжтэй холбоотой хэрэглээний бодлогуудыг бодох

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *