Багш, удирдах ажилтнуудын заавал судлах хууль, дүрэм, журам

 

Багш, удирдах ажилтнуудын заавал судлах хууль, тогтоол, тушаал, шийдвэр 
      2015.08.19
Хэрэгжүүлэхээр гарсан хууль, тогтоол, тушаал, шийдвэр  Огноо Хуулийн агуулга
1 Боловсролын тухай хууль Монгол улсын хууль
2002 он 5 сар 03 
7 бүлэг 64 зүйл
2 Бага, дунд боловсролын
тухай хууль
Монгол улсын хууль
2002 он 5 сар 03 
2012 оны 06 сар 25 зарим нэг
 заалт хүчингүй болж өөрчлөлт орсон
3 Хөдөлмөрийн тухай хууль Монгол улсын хууль
1995 оны 5 сар 14 
15 бүлэг 142 зүйлтэй
4 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм БСШУ-ны сайдын
 2007 оны 41-р тушаал
Боловсролын сургалтын байгууллагын
удирдах ажилтан, багш, оюутан, сурагчдын ёс зүйн дүрмийг баталж мөрдүүлнэ.
5 Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, захирлын ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт БСШУ-ны сайдын
 2007 оны 354-р тушаал
Багш нарын ажлын байрны
 тодорхойлолт
6 Ерөнхий боловсролын сургуулийн  үлгэрчилсэн дүрэм БСШУ-ны сайдын
 2010  оны 471-р тушаал
Боловсролын байгууллагын үлгэрчилсэн
дүрмийг боловсролын асуудал
эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батална.
7 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийн   үлгэрчилсэн дүрэм БСШУ-ны сайдын
 2002 оны 230-р тушаал
Сургуулийн зөвлөл нь багш, ажилтан, 
сурагч, эцэг эх бусад байгууллагын
төлөөлөлтэй байна. 9-11 гишүүнтэй
 3 жилийн хугацаагаар сонгоно.
8 Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм БСШУ-ны сайд, Сангийн
 сайдын 2008 оны 56/ 64-р
хамтарсан тушаал 
Сургалтын байгууллага нь сургууль хөгжүүлэх сантай байж болох бөгөөд сангийн үлгэрчилсэн дүрмийг боловсролын болон санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.
9 ЕБС-ийн сургалтын  төлөвлөгөө, хичээлийн жилийн бүтцийг шинэчлэн  батлах тухай БШУ-ны сайдын 2013 оны
 08.16-ны   А/311 тушаал 
сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн
 жилийн бүтэц
10 ЕБС-ийн дунд ангийн сургалтын  шинэчилсэн төлөвлөгөө БСШУ-ны сайдын 2015 оны
 06.10-ны   А/ 220 тушаал 
шинэчилсэн хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөө
11 ЕБС-ийн бага ангийн сургалтын  шинэчилсэн төлөвлөгөө БШУ-ны сайдын 2014 оны
 06.03-ны   А/ 240 тушаал 
бага боловсролын сургалтын төлөвлөгөө
12 " Зөв Монгол Хүүхэд " хөтөлбөр  Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 295 дугаар тогтоол  " Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд
боловсролын чанарын шинэчлэл"
  дэд хөтөлбөр
" Авьяас " дэд хөтөлбөр
" Ном " дэд хөтөлбөр 
13 " Багш " хөгжил хөтөлбөр  БСШУ-ны сайдын 2012 оны 11.22-ны А/136 дугаар тушаал Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн
багшлах арга зүйд тулгамдаж буй асуудлыг судлан илрүүлж, шийдвэрлэх арга замыг сонгох, ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжих таатай нөхцөл бүрдүүлэх, хүүхдийг хөгжүүлдэг багш төлөвшүүлэх, тэргүүн туршлагыг түгээх, нэр хүндийг өсгөх зорилготой.
14 " Авьяас " дэд  хөтөлбөр БСШУ-ны сайдын 2012 оны 10.08-ны А/ 52 дугаар тушаал Хүүхдийн авьяасыг нээх, хөгжүүлэх, сурах арга барил эзэмшүүлэх нийтлэг арга зүйг боловсруулан  эцэг эх, багш сурган хүмүүжүүлэгчдэд эзэмшүүлэхэд гол зорилго оршино.
15 " Ном " дэд хөтөлбөр  БСШУ-ны сайдын 2012 оны 10.08-ны А/ 51 дугаар тушаал Сургуулийн өмнөх болон сургуулийн насны хүүхэд, их, дээд сургуулийн оюутнуудад ном унших сэдэл тэмүүлэл төрүүлэх, бүтээлчээр унших арга зүйг эзэмшүүлэх, энэ үйлсэд олон нийтийг татан оролцуулах зорилготой.
16 Монгол хэл,бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 37  дугаар тогтоол  Төгсөгчдөөс Монгол хэл бичгийн
шалгалт авах
17 ЕБС-ийн суралцагчийн болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/309 дугаар тушаал
Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох
бүх хэв шинжийн ЕБС-ийн суралцагчийн
мэдлэг чадварын түвшин, түүний ахиц,
амжилтыг үнэлж, дүгнэх болон боловсролын чанарыг үнэлэхэд оршино.
18 ЕБС, Цэцэрлэгийн сургалтын
чанар хүртээмжийн үр дүнг
индексээр дүгнэх, урамшуулал олгох  журам
Нийслэлийн Засаг дарын
 2015 оны 04сарын 17-ны
 А/255  дүгээр захирамж
Сургалтын чанар, хүртээмжийн үр дүнг
сайжруулсан багш,
байгууллага, хамт олныг шалгаруулах 
19 Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/287 дугаар тушаал
Эхний жил болон тав, арав дахь жилдээ
ажиллаж буй багш нар, үндэсний
болон орон нутгийн   сургагч
 багш нарын бэлтгэх 
20 Багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг
олгох, хасах журам
БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/305 дугаар тушаал
ЕБС-ийн багшид багшлах эрх, мэргэжлийн
зэрэг олгох, хасах үйл ажиллагааг
зохицуулах 
21 ЕБС-ийн багшийн ажлыг  үнэлэх, дүгнэх журам БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/ 293 дугаар тушаал
Багшийн ажлыг үнэлж дүгнэхэд
энэхүү журмыг баримтална.
22 ЕБС-ийн ажилтны ажлыг үнэлэх, дүгнэхэд баримтлах чиглэл, ЕБС-ийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн чиглэл  БШУ-ны сайдын 2013 оны 299 дугаар тушаал  Сургууль, заах аргын нэгдэл, секц, бусад ажилтны ажлыг үнэлж дүгнэх
23 Төрийн өмчийн сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, бусад албан хаагчдын улирлын ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгох журам Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 11 сарын 30-ны  393 тушаалын хавсралт  үр дүнгийн урамшуулал олгох
 хувь хэмжээ
24 ЕБС-ийн анги удирдсан багшийн сурагчдыг хөгжүүлж төлөвшүүлэх ажлын үлгэрчилсэн чиглэл БСШУ-ны сайдын
 2003 оны  339  дугаар тушаал
Анги удидсан багшийн ажлын чиг үүрэг
25 Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-2 Засгийн газар 2008оны
196 тогтоол
 
26 Англи хэлний үндэсний хөтөлбөр-2 Засгийн газар 2008оны
293  тогтоол
 
27 ЕБС-ийн гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах үлгэрчилсэн журам БСШУ-ны сайдын
 2002 оны  333  дугаар тушаал
Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн сургалттай ЕБС-ийн үлгэрчилсэн журмыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.
28 ЕБС-ийн сургуулийн сургалтын орчин бүрдүүлэх заавар  НБГ -ыг дарыг 2015оны 03 сарын 28-ны
 А / 24 -р тушаал 
кабинетийн гэрчилгээ авах заавар
29 ЕБС-ийн багшийн журнал хөтлөх заавар  БСШУ-ны сайдын 2010 оны 361 дүгээр тушаал 4-р хавсралт Багшийн журнал нь суралцагчийн эзэмшсэн мэдлэг, чадвар , төлөвшлийг нэгж хичээл бүрээр үнэлэн стандарт үнэлгээг тэмдэглэх сургалтын албан бичиг баримт
30 НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн конвенц 1990 оны -9.2 өдөр Хүүхдийн эрх, үүрэг , оролцоо 
31 Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн  дотоод журам 2014.09.12 Багш, ажилчдын  зөвлөгөөний
 хурлаар баталсан
32 Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн дүрэм 2014 Багш нарын зөвлөлийн
 хурлаар баталсан.
33 Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн  суралцагчдын дүрэм 2014 Сурагчдын  зөвлөлийн
 хурлаар баталсан.
34 Багш ажилтны хамтын гэрээ 2015.03.01 Багш,ажилчдын хурлаар 
35 Сургуулийн нийгмийн ажилтанд
мэргэжлийн зэрэг, нэмэгдэл
хөлс олгох журам
Засгийн газрын 2013 оны
229 дүгээр тогтоол
Мэргэжлийн зэрэг олгох тухай
36 Багшлах эрх олгох, сунгах,хасах
нөхөн олгох ажлыг зохион байгуулах тухай тушаал
БМДИ-ийн захирлын 2015
оны 03.06 ны А/07 тушаал
Багшлах эрх олгох
Сургуулийн захиргаа

 

 

Боловсролын байгууллагад мөрдөж байгаа журам, дүрэм
      2015.08.19
Хэрэгжүүлэхээр гарсан хууль, тогтоол, тушаал, шийдвэр  Огноо Хуулийн агуулга
1 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм БСШУ-ны сайдын
 2007 оны 41-р тушаал
Боловсролын сургалтын байгууллагын
удирдах ажилтан, багш, оюутан, сурагчдын ёс зүйн дүрмийг баталж мөрдүүлнэ.
2 Ерөнхий боловсролын сургуулийн  үлгэрчилсэн дүрэм БСШУ-ны сайдын
 2010  оны 471-р тушаал
Боловсролын байгууллагын үлгэрчилсэн
дүрмийг боловсролын асуудал
эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батална.
3 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийн   үлгэрчилсэн дүрэм БСШУ-ны сайдын
 2002 оны 230-р тушаал
Сургуулийн зөвлөл нь багш, ажилтан, 
сурагч, эцэг эх бусад байгууллагын
төлөөлөлтэй байна. 9-11 гишүүнтэй
 3 жилийн хугацаагаар сонгоно.
4 Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм БСШУ-ны сайд, Сангийн
 сайдын 2008 оны 56/ 64-р
хамтарсан тушаал 
Сургалтын байгууллага нь сургууль хөгжүүлэх сантай байж болох бөгөөд сангийн үлгэрчилсэн дүрмийг боловсролын болон санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.
5 ЕБС-ийн суралцагчийн болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/309 дугаар тушаал
Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох
бүх хэв шинжийн ЕБС-ийн суралцагчийн
мэдлэг чадварын түвшин, түүний ахиц,
амжилтыг үнэлж, дүгнэх болон боловсролын чанарыг үнэлэхэд оршино.
6 ЕБС, Цэцэрлэгийн сургалтын
чанар хүртээмжийн үр дүнг
индексээр дүгнэх журам
Нийслэлийн Засаг дарын
 2013 оны 04сарын 15-ны
 А/399 дүгээр захирамж
Сургалтын чанар, хүртээмжийн үр дүнг
сайжруулсан багш, заах аргын секц,
байгууллага, хамт олныг шалгаруулах 
7 Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/287 дугаар тушаал
Эхний жил болон тав, арав дахь жилдээ
ажиллаж буй багш нар, үндэсний
болон орон нутгийн   сургагч
 багш нарын бэлтгэх 
8 Багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг
олгох, хасах журам
БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/305 дугаар тушаал
ЕБС-ийн багшид багшлах эрх, мэргэжлийн
зэрэг олгох, хасах үйл ажиллагааг
зохицуулах 
9 ЕБС-ийн багшийн ажлыг  үнэлэх, дүгнэх журам БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/ 293 дугаар тушаал
Багшийн ажлыг үнэлж дүгнэхэд
энэхүү журмыг баримтална.
10 Төрийн өмчийн сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, бусад албан хаагчдын улирлын ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгох журам Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 11 сарын 30-ны  393 тушаалын хавсралт  үр дүнгийн урамшуулал олгох
 хувь хэмжээ
11 ЕБС-ийн гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах үлгэрчилсэн журам БСШУ-ны сайдын
 2002 оны  333  дугаар тушаал
Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн сургалттай ЕБС-ийн үлгэрчилсэн журмыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.
12 Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн  дотоод журам 2014.09.12 Багш, ажилчдын  зөвлөгөөний
 хурлаар баталсан
13 Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн дүрэм 2014 Багш нарын зөвлөлийн
 хурлаар баталсан.
14 Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн  суралцагчдын дүрэм 2014 Сурагчдын  зөвлөлийн
 хурлаар баталсан.
Сургуулийн захиргаа